A história "Demimonde" foi excluída pelo autor (Mika Takeuchi).