Foto de Shirayukki
Shirayukki nível 1
ID: 396715
Cadastro:
  • 27/11/2013

  • If I had a world of my own, everything would be nonsense ♥    Karuta Roromiya mudou seu nome para Stryder02/12/2013
    Stryder mudou seu nome para Shirayukki11/01/2014