A história "Poison Girls" foi excluída pelo autor (Lushaws).